Sonda
Powinniśmy poszerzyć asortyment o:
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

DARY PODLASIA

 

ZARZĄDZENIE NR

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w firmie Dary Podlasia Adam Nowicki.

 • 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w firmie Dary Podlasia Adam Nowicki:

 • Politykę Bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi danych osobowych.

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ROZDZIAŁ I

 • 1

Definicje

Pojęcia i skróty użyte w polityce bezpieczeństwa:

 • administrator danych osobowych – Dary Podlasia Adam Nowicki,
 • administrator systemu informatycznego - osoba lub osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi
 • Dary Podlasia Adam Nowicki, Ogrodowa 87A/3 17-100 Bielsk Podlaski, powiat bielski, województwo podlaskie
 • dane wrażliwe - dane w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, podlegające szczególnej ochronie,
 • hasło - ośmioznakowy ciąg znaków literowych, cyfrowych, zwierających duże i małe litery oraz znaki specjalne,
 • identyfikator użytkownika - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 • integralność danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
 • inspektor ochrony danych osobowych - osoba wyznaczona przez dyrektora do realizacji zadań określonych w art. 39 RODO
 • osoba upoważniona - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy, osoba odbywająca u administratora staż, praktykę studencką, której nadane zostało przez administratora upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • polityka - polityka bezpieczeństwa,
 • poufność danych - właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,
 • przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie,
 • rozliczalność - właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • stacja robocza - stacjonarny lub przenośny komputer wchodzący w skład systemu informatycznego umożliwiający użytkownikom systemu dostęp do danych osobowych znajdujących się w systemie,
 • system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
 • użytkownik - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, której nadano uprawnienia do przetwarzania danych w systemie informatycznym,
 • zbiór danych osobowych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie czy geograficznie.

 

 • 2

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. l,

 • 3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

 • 4
 1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Dary Podlasia Adam Nowicki rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
 • poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
 • integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 • rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
 • integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
 • dostępność informacji - rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
 • zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

ROZDZIAŁ II

 • 1

 

 1. Dary Podlasia Adam Nowicki w myśl zasady praworządności, wyrażonej wart. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. W oparciu o powyższe przetwarza dane osobowe jedynie wtedy, gdy służy to wypełnieniu określonych prawem zadań, obowiązków i upoważnień.
 2. Administrator danych osobowych, świadomy wagi zagrożeń danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań, obowiązków i upoważnień, deklaruje zamiar:
 • podejmowania wszystkich działań niezbędnych do ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
 • stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,
 • traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby,
 • podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
 1. Jednocześnie administrator danych zamierza ulepszać metody przetwarzania danych. Będzie stale doskonalił i rozwijał organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Dary Podlasia Adam Nowicki tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom związanym w szczególności z:
 • awariami sprzętu lub oprogramowania
 • nieautoryzowanym przetwarzaniem danych osobowych,
 • ujawnieniem osobom nieupoważnionym procedur ochrony,
 • cyber - atakami .
 1. Administrator danych osobowych realizując postanowienia RODO wprowadza niniejszą politykę bezpieczeństwa.
 2. Polityka bezpieczeństwa opisuje prawa, reguły i praktyczne doświadczenia dotyczące sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych przetwarzanych w Dary Podlasia Adam Nowicki. Niniejszy dokument odnosi się całościowo do problemu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych w zbiorach jak i poza zbiorami, w sposób tradycyjny (w aktach, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych), jak również w systemach informatycznych.
 3. Celem polityki jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe.
 4. Dane osobowe przetwarzane w Dary Podlasia Adam Nowicki chroni się w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. UG realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • 2

 

 1. Pod szczególną ochroną pozostają wrażliwe dane osobowe wymienione w art. 9 ust. 1 RODO.
 2. Przetwarzanie danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących wskazań , orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dopuszczalne jest tylko w związku z realizacja celów statutowych Centrum i w granicach wynikających z przepisów RODO.
 3. Niniejsza polityka bezpieczeństwa zawiera:
 • organizację przetwarzania danych osobowych w Dary Podlasia Adam Nowicki (ROZDZIAŁ III),
 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (ROZDZIAŁ IV),
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych (ROZDZIAŁ V),
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązań między mmi (ROZDZIAŁ VI),
 • opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami (ROZDZIAŁ VII),
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych (ROZDZIAŁ VIII),
 • postanowienia końcowe (ROZDZIAŁ IX).

ROZDZIAŁ III

Organizacja przetwarzania danych osobowych

 

 • 1

1 Zabezpieczenia organizacyjne:

 • opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzono i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Organizacji,
 • stworzono zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
 • opracowano i bieżąco prowadzi się rejestr czynności przetwarzania
 • wyznaczono inspektora ochrony danych,
 • do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną,
 • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
 • osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,
 • przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych,
 • dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.
 1. Zabezpieczenia techniczne:
 • wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci publicznej,
 • stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,
 • komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,
 1. Środki ochrony fizycznej:
 • Budynek zamykany jest na klucz a dostęp do budynku posiadają tylko osoby upoważnione

przez administratora ochrony danych,

 • urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamykanych

pomieszczeniach,

 • dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych na klucz szafach.
 • 2
 1. Do najważniejszych obowiązków administratora danych osobowych należy:
 • organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO,
 • zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki bezpieczeństwa i innymi dokumentami wewnętrznymi,
 • przeprowadzenie oceny skutków planowanej operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych - w przypadku, gdy organizacja wprowadza nowy rodzaj przetwarzania danych osobowych,

wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
 • kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

 

 1. Zadania administratora systemu informatycznego:
 • bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych,
 • optymalizację wydajności systemu informatycznego, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego,
 • instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego,
 • konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,
 • nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 • współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz zapewnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego,
 • zarządzanie kopiami awaryjnymi danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie,
 • przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • przyznawanie na wniosek administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym systemie,
 • wnioskowanie do administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych w sprawie zmian lub usprawnienia procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,
 • zarządzanie licencjami, procedurami ich dotyczącymi,
 • prowadzenie profilaktyki antywirusowej.

ROZDZIAŁ IV

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym

przetwarzane są dane osobowe

Miejsca przetwarzania

Budynek

Numer pomieszczenia

miejsca, w których wykonuje się operacje na danych osobowych (np. wpisuje, modyfikuje, kopiuje)

Ogrodowa 87A/3 17-100 Bielsk Podlaski

 

miejsca, gdzie przechowywane są wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe (szafy z dokumentacja papierową bądź komputerowymi nośnikami informacji, stacje komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe, jak np. macierze dyskowe)

Ogrodowa 87A/3 17-100 Bielsk Podlaski

 

miejsca, gdzie składowane są uszkodzone komputerowe nośniki danych (tj. np. taśmy, dyski, płyty CD, niesprawne komputery i inne urządzenia z nośnikami zawierającymi dane osobowe)

Ogrodowa 87A/3 17-100 Bielsk Podlaski

 

archiwum , gdzie przechowywane są dokumenty źródłowe

Ogrodowa 87A/3 17-100 Bielsk Podlaski; Klejniki 131 17-207 Czyże

 

ROZDZIAŁ V

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych

do przetwarzania tych danych

Wykaz zawiera wskazania nazw zbiorów danych, sposobów przetwarzania zbiorów, nazw systemów informatycznych oraz miejsc przetwarzania danych w zbiorze. Wykaz służy identyfikacji zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych używanych do ich przetwarzania. W przypadku wprowadzenia do przetwarzania nowych zbiorów danych osobowych lub nowych programów, które je obsługują niniejszy wykaz należy niezwłocznie zaktualizować.

 

Lp.

Nazwa zbioru

Sposób

przetwarzania

zbioru

Nazwa systemu informatycznego

Miejsce

przetwarzania

zbioru

1.

Faktury

tradycyjnie, w systemie informatycznym

https://fakturownia.pl

 

2.

Klienci

tradycyjnie, w systemie informatycznym

https://poczta.wp.pl

 

3.

Rejestr Zamówień

tradycyjnie, w systemie informatycznym

https://www.dary-podlasia.pl/admin

 

4.

Dane wysyłkowe

tradycyjnie, w systemie informatycznym

https://e-nadawca.poczta-polska.pl

 

5.

 

tradycyjnie, w systemie informatycznym

 

 

6.

 

tradycyjnie, w systemie informatycznym

 

 

7.

 

tradycyjnie, w systemie informatycznym

 

 

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Opinie o Dary-podlasia.pl na Opineo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl