Sonda
Powinniśmy poszerzyć asortyment o:
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DARY PODLASIA

 

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

§4 Umowa sprzedaży

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

§6 Metody płatności

§7 Rękojmia za wady Towaru

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

§10 Odpowiedzialność

§11 Postanowienia końcowe

 

Wstęp

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dary-podlasia.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez: Adama Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARY PODLASIA z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 87 A lik. 3, NIP: 543 208 72 17, REGON: 200834070, telefon kontaktowy: 506 462 859, adres poczty: dary-podlasia@wp.pl

 

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, reguluje zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów, w szczególności dostawy, prawa i obowiązku zarówno Klienta, jak i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne.

 

§ 1

Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kamianna.pl.
 2. Sprzedawca – Adam Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARY PODLASIA z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 87 A lik. 3, NIP: 543 208 72 17, REGON: 200834070.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 221 kodeksu cywilnego)
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy.
 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2

 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Towary został w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski, na terenie krajów Unii Europejskiej oraz na terenie Stanów Zjednoczonych
 8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cło i inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.  

 

§ 3

Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a)      umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,

b)     umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,

c)      przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

 1. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera”, o której mowa w ust. 1 lit c, zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 5. Przystąpienie do zawarcia umów, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 jest dobrowolne.
 6. Założenie Konta klienta („Rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m.in. adres e-mail oraz ustala indywidualne hasło, które wraz adresem e-mail umożliwia dostęp do Konta klienta.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)     przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)      dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 2. Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4

Umowa sprzedaży

 1. Zamówień można dokonywać  7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:

a)     za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.

b)     za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zamówienie na adres dary-podlasia@wp.pl

c)      telefonicznie pod numerem telefonu 516 525 420 (lub 506 462 859), od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 – 21:00 oraz w niedziele od 8:00 – 21:00.

 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich opcji dostępnych w Sklepie internetowym, Kupujący może dokonać dobrowolnej Rejestracji. Rejestracji Klient dokonuje dobrowolnie, jednorazowo i bezpłatnie, a jej dokonanie nie jest niezbędne do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania zarejestrowanego Klienta do Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym wskazując cechy oraz ilość zamawianego produktu.
 3. Po dokonaniu wyboru Towaru („Dodaj do koszyka”) poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym., Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedającego, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub adres siedziby firmy, adres do dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 6. Klienta posiadający Konto klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się w sekcji „Moje konto”.

 

§ 5

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia tj. czas do wydania Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę jest określony indywidualnie dla każdego dostępnego Towaru. Dostawy realizowane są z uwzględnieniem § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 
 2. Do czasu realizacji zamówienia określonego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez wybranego dostawcę.
 3. Czas dostawy Produktu przez:

a)     Pocztex Kurier 48 wynosi zazwyczaj 2  dni robocze.

 1. Zamówienia są wydawane przez Sprzedającego do dostawcy w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki oraz piątki. Sprzedawca realizuje zamówienia wraz z wysyłką tego samego dnia, przy zamówieniu złożonym przez Klienta do godziny 7:00 rano.
 2. W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie firmy lub płatności za pobraniem, Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie po jego potwierdzeniu.
 3. Dokładny termin wydania Towaru przez Sprzedającego zostanie podany poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. 
 4. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedającego,  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, licząc od terminu, o którym mowa w pkt. 6.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 6. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później niż do momentu przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie o której mowa w § 4 ust. 6. W tym celu należy, niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Szczegółowe informacje o kosztach i formach dostawy zamieszczone zostały w Sklepie internetowym w zakładce „ Czas realizacji zamówienia” oraz „Koszt dostawy”.
 8. Informacje o kosztach wybranej przez Klienta formy dostawy podawane są w trakcie wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, zgodnie z § 4 ust. 7.
 9. Na całkowity koszt dostawy mają wpływ, w szczególności niestandardowe gabaryty i/lub zwiększona waga Towaru.
 10. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną, Sprzedawcę.

 

§ 6

Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a)      za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU oraz PayPal,

b)     przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia przez Klienta,

c)      płatność za pobraniem,

f)       płatność gotówką przy odbiorze Towaru,

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji transakcji (katy płatnicze). W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze lub przesyłki pobraniowej realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

 

 

 

§ 7

Rękojmia i reklamacje Towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  1. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

  -                    okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

  -                    określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

  -                    danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Dary Podlasia Magazyn, Klejniki 131, 17-207 Czyże.

 § 8

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Klient, będący konsumentem jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w formie jednoznacznego oświadczenia woli. Klient będący konsumentem może skorzystać  z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Klient skorzysta z możliwości wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji o dostąpienie od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  w formie papierowej na adres Klienta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zobowiązał się, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 9

Reklamacje Usług elektronicznych

 

1. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:

a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

- pisemnie na adres: Dary Podlasia, ul. Ogrodowa 87A/3, 17-100 Bielsk Podlaski

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dary-podlasia@wp.pl

c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

- koliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania Klienta,

- danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

3. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§ 10

 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2016 r.

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni  od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Adama Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARY PODLASIA z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 87 A lik. 3, NIP: 543 208 72 17, REGON: 200834070, telefon kontaktowy: 506 462 859, adres poczty: dary-podlasia@wp.pl

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr  1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Towaru na adres: ul. Ogrodowa 87 A lok.3, 17-100 Bielsk Podlaski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Opinie o Dary-podlasia.pl na Opineo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl